Verksamhetspolicy: Remade in Swedens åtta budord

Remade in Swedens mission, waste nothing, genomsyrar hela verksamheten och omfattar våra kunder och leverantörer, vår personal, vår planet och de produkter vi förlänger livet på. Vi arbetar ständigt för att förbättra verksamheten till gagn för våra intressenter och miljön.

  1. Värden från avlagda ting. Vi ska hjälpa våra kunder att realisera ekonomiska och hållbara värden i produkter och komponenter som de inte längre behöver. Vi ska alltid sträva efter att maximera värdet för kunderna och minimera mängderna waste.
  2. Det handlar om kunderna. Det är tack vare våra kunder som vi tillsammans kan skapa en mer cirkulär och hållbar värld. Vi sätter därför alltid kundernas behov, förväntningar och nöjdhet först och ska aldrig kompromissa med kvaliteten på våra produkter och tjänster.
  3. Schysst arbetsplats. Tillsammans skapar vi ett arbetsklimat där alla medarbetare ska känna glädje, stolthet, trygghet och få möjlighet att utvecklas och påverka i en säker och jämlik arbetsmiljö.
  4. Informationssäkerhet och GDPR. Vi skyddar och hanterar våra kunders och våra egna informationstillgångar på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftning, GDPR, övriga riktlinjer och våra kunders krav. Vi tillgodoser kraven på en säker informationshantering som är tillgänglig, konfidentiell, riktig, spårbar och skyddad från obehörig insyn. Vi bedriver ett systematiskt risk- och konsekvensanalysarbete för att identifiera och förebygga risker och hot mot verksamheten, vår mission, vision och mål.
  5. Hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi ska tillsammans med våra kunder och intressenter sträva efter ökad återanvändning i samhället, ett bättre utnyttjande av jordens resurser, mindre miljöpåverkan och att ge fler människor tillgång till digitala verktyg vilket också ligger i linje med flera av FN:s globala klimatmål.
  6. Alltid miljöhänsyn. Vi ska i verksamheten välja produkter och tjänster avseende transporter, avfallshantering, material etcetera som påverkar planeten och oss människor i minsta möjliga mån.
  7. Ansvar hela vägen. Med vår policy Hållbara Affärer ser vi till att alla produkter som går igenom vår process hanteras och vidaresäljs på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
  8. Mänskliga rättigheter. Remade arbetar i linje med ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen.

I alla avseenden uppfyller vi kraven i lagar och förordningar.